پارت نامبر313450-B21
نام محصولHP B-ser 32-64 Adv Perf Mon LTU
توضیحاتلایسنس اچ پی برای دستگاه های استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبر313458-B21
نام محصولHP B-ser 32-64 Extd Fab SW LTU
توضیحاتلایسنس اچ پی برای دستگاه های استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبر313452-B21
نام محصولHP B-ser 32-64 ISL Trnk SW LTU
توضیحاتلایسنس اچ پی برای دستگاه های استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرA7515A
نام محصولHP MDS 9100 Ent Pkg-1 MDS 9100 Swt LTU
توضیحاتلایسنس اچ پی برای دستگاه های استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبر313454-B21
نام محصولHP B-ser 32-64 Fab Watch SW LTU
توضیحاتلایسنس اچ پی برای دستگاه های استوریج
قیمتتماس بگیرید