پارت نامبرQK753B
نام محصولHP SN6000B 16Gb 48/24 FC Switch
توضیحاتسویچ مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرC8R08A
نام محصولHP StoreFabric SN6000B Bundled FC Switch
توضیحاتسن سویچ
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرQK754B
نام محصولHP SN6000B 16Gb 48/24 Pwr Pck+ FC Switch
توضیحاتسویچ مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرC8R42A
نام محصولHP SN6500B 96/96 PowerPack+ FC Switch
توضیحاتسن سویچ
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرQR480B
نام محصولHP SN6000B 16Gb 48/48 FC Switch
توضیحاتسویچ مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرC8R43A
نام محصولHP SN6500B 96/96 FC Switch
توضیحاتسن سویچ
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرQR481B
نام محصولHP SN6000B 16Gb 48/48 Pwr Pck+ FC Switch
توضیحاتسویچ مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرC8R44A
نام محصولHP SN6500B 96/48 PowerPack+ FC Switch
توضیحاتسن سویچ
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرQW937A
نام محصولHP SN3000B 24/12 FC Switch
توضیحاتسویچ مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرC8R45A
نام محصولHP SN6500B 96/48 FC Switch
توضیحاتسن سویچ
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرQW938A
نام محصولHP SN3000B 24/24 FC Switch
توضیحاتسویچ مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرE7X98A
نام محصولHP SN6500B 96/48 Prt Side Intk FC Switch
توضیحاتسن سویچ
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرQW939A
نام محصولHP SN3000B Optional Power Supply
توضیحاتسویچ مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرE7X99A
نام محصولHP SN6000B 48/24 Prt Side Intk FC Switch
توضیحاتسن سویچ
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرSE522AA
نام محصولHP NSN 3PO OSHW0209 Bundle
توضیحاتسویچ مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرE7Y00A
نام محصولHP SN3000B/SN6000B Switch Accessory Kit
توضیحاتسن سویچ
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرAW586A
نام محصولHP SN6000C 8Gb 32-port FC Switch
توضیحاتسن سویچ 32پورت
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرE7Y63A
نام محصولHP StoreFabric 84E 4-port 8Gb FC HBA
توضیحاتسن سویچ
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرC8R07A
نام محصولHP StoreFabric 8/24 Bundled FC Switch
توضیحاتسن سویچ 24 پورت
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرE7Y73A
نام محصولHP SN4000B Pwr Pk+ SAN Extension Switch
توضیحاتسن سویچ
قیمتتماس بگیرید