پارت نامبرQK724A
نام محصولHP B-series 16Gb SFP+SW XCVR
توضیحاتماژول مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرE7Y09A
نام محصولHP 16Gb QSFP+ SW 1-pack I Temp Ext XCVR
توضیحاتاس اف پی مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرQK725A
نام محصولHP B-series 16Gb SFP+LW 10km XCVR
توضیحاتماژول مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرE7Y10A
نام محصولHP 16Gb SFP+ SW 1-pack C Temp XCVR
توضیحاتاس اف پی مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرQK726A
نام محصولHP B-series 10Gb SFP+SR XCVR
توضیحاتماژول مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرE7Y64A
نام محصولHP SN6500C 16Gb Multi-service Switch
توضیحاتاس اف پی مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرQK727A
نام محصولHP B-series 10Gb SFP+LR XCVR
توضیحاتماژول مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرE7Y65A
نام محصولHP C-series 10GbE LR SFP+ Transceiver
توضیحاتاس اف پی مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرQW923A
نام محصولHP 16Gb SFP+ SW XCVR 1 Pack
توضیحاتماژول مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرE7Y74A
نام محصولHP B-series 1GbE LX SFP Transceiver
توضیحاتاس اف پی مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرQW928A
نام محصولHP C-series 10Gb FC SW SFP+ Transceiver
توضیحاتماژول مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرE7Y75A
نام محصولHP B-series 40GbE LR QSFP+ Transceiver
توضیحاتاس اف پی مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرQW929A
نام محصولHP C-series 10Gb FC LW SFP+ Transceiver
توضیحاتماژول مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرE7Y76A
نام محصولHP B-series 40GbE SR QSFP+ Transceiver
توضیحاتاس اف پی مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرC8S72A
نام محصولHP C-series 16Gb FC SW SFP+ Transceiver
توضیحاتاس اف پی مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرH6Z29A
نام محصولHP B-series 16Gb LW 25km FC SFP 1Pk XCVR
توضیحاتاس اف پی مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرC8S73A
نام محصولHP C-series 16Gb FC LW SFP+ Transceiver
توضیحاتاس اف پی مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرH6Z42A
نام محصولHP 16Gb FC/10GbE 100m SFP+ XCVR
توضیحاتاس اف پی مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرE7Y06A
نام محصولHP StoreFabric CN1200E 10Gb CNA
توضیحاتاس اف پی مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرH6Z76A
نام محصولHP B-series 4x16Gb SW SFP+ 16Pk XCVR
توضیحاتاس اف پی مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید